Hjem Information Vedtægter
Vedtægter Array Udskriv Array

Vedtægter for Slagelse Skakklub


1.
Navn og formål

Klubbens navn er Slagelse Skakklub.

Klubben er medlem af Dansk Skakunion og dermed omfattet af de regler og beslutninger, der er gældende for unionen.

Klubbens formål er at fremme og vedligeholde interessen for skakspillet.

Dette formål opnås primært gennem medlemmernes mulighed for deltagelse i turneringer af forskellig art på den ugentlige klubaften samt ved deltagelse med hold i holdturneringer.

Slagelse Skakklub er hjemmehørende i Slagelse Kommune.


2. Medlemmer

Enhver, der ønsker at spille skak, kan optages som aktivt medlem.

Som bidragydende medlemmer – men uden stemmeret – optages såvel enkeltpersoner som virksomheder, institutioner og lignende, der ønsker at støtte klubben med et fast årligt beløb.

Bestyrelsen kan midlertidigt udelukke medlemmer, der modarbejder klubben. En sådan udelukkelse skal forelægges på førstkommende ordinære generalforsamling til endelig beslutning.


3. Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Det opkræves efter de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer. Juniorer, pensionister og studerende betaler halvt kontingent.


4. Regnskab

Klubbens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts.

Regnskabet revideres af den valgte revisor inden den årlige ordinære generalforsamling.

Ved fremlæggelse af regnskabet på den årlige ordinære generalforsamling skal en fortegnelse over klubbens skakmateriel og andre ejendele vedlægges som bilag.


5. Bestyrelse

Bestyrelsen består af formand og to bestyrelsesmedlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Formanden vælges hvert år.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen således, at der det ene år vælges ét bestyrelsesmedlem og det næste år ét bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen konstituerer sig, idet der skal udpeges en næstformand og en kasserer.

Bestyrelsen fastsætter forretningsgangen for sit virke.

Bestyrelsen sikrer, at der føres en beslutningsprotokol for trufne beslutninger ved såvel bestyrelsesmøder som ved generalforsamlinger.


6. Rygeforbud

På klubaftener er der rygeforbud i spillelokalet de første to timer.


7. Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling er klubbens højeste myndighed, og den afholdes hvert år – sædvanligvis i april eller maj måned.

Generalforsamlingen offentliggøres med sæsonplanen subsidiært skriftligt varsel til medlemmerne senest 14 dage før afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer.

Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

For vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre én af de tilstedeværende forlanger skriftlig afstemning.

Medlemmer, der er i kontingentrestance, har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. Så vidt muligt skal forslagene bekendtgøres for medlemmerne inden generalforsamlingen, for eksempel på klubben hjemmeside.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af én bestyrelsessuppleant.
 9. Valg af én revisor.
 10. Valg af én revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.

8. Ekstraordinær generalforsamling

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, såfremt bestyrelsen finder det fornødent, eller såfremt mindst 1/4 af klubbens medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen herom

Indkaldelse med dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne senest 14 dage før afholdelse.


9. Fusion

Ved eventuel fusion af klubben med én eller flere andre skakklubber følges reglerne for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, jf. pkt. 8.

Ved en eventuel fusion kan klubbens aktiver overdrages til den klub, der bliver et resultat af fusionen. Beslutning herom træffes på den generalforsamling, hvor fusionen besluttes.

10.   Ophævelse af klubben

Klubben kan kun ophæves på en særlig hertil indvarslet generalforsamling og kun såfremt mindst ¾ af klubbens medlemmer stemmer herfor.

Ved en eventuel ophævelse overdrages klubbens aktiver til Dansk Skak Union.


Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. april 2014 med ændring vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. april 2015.


Søren Dyberg Larsen, formand

Michael Petersen

Jesper Dyberg Larsen